Кршење на калапот: таргетирањето на жените во изборните кампањи во Северна Македонија

55

Пишува: Наташа Доковска

Како набљудувач на изборните кампањи во Северна Македонија, особено последниве денови кога започнува да са заострува реториката и да се плата светлата пред и официјалниот печеток на кампањата, очигледно е дека жените често се несразмерно насочени на начини кои одразуваат застарени и дискриминаторски ставови. И покрај чекорите кон родовата еднаквост, политичките кампањи често прибегнуваат кон стереотипни портрети и стратегии кои ја поткопуваат самодовербата и достоинството на жените.

Едно впечатливо прашање е објективизацијата на женските тела и акцентот ставен на нивниот физички изглед, а не на нивните квалификации или платформи за политики. Кандидатите, особено машките кандидати, често се потпираат на сексистички слики и јазик за да им се допаднат на гласачите, овековечувајќи ги штетните норми кои ги сведуваат жените на обични предмети на желба, а не на способни лидерки.

Згора на тоа, самите кандидатки често се соочуваат со уникатни предизвици, вклучително и зголемена контрола на нивните лични животи и квалификации. Тие се изложени на сексистички напади и атентати на карактери, кои служат за дискредитација на нивниот кредибилитет и обесхрабрување на нивното учество во политичката сфера. Ова не само што ја продолжува родовата нееднаквост, туку и го лишува општеството од различни перспективи и лидерски квалитети што жените можат да ги донесат на маса.

Понатаму, традиционалните родови улоги и очекувања продолжуваат да влијаат на стратегиите на кампањите, при што жените честопати се префрлени на улоги кои ги нагласуваат нивните негувачки и домашни квалитети наместо нивните лидерски способности. Ова ги зајакнува штетните стереотипи и го ограничува потенцијалот на жените да заземат позиции на моќ и влијание во политичката арена.

За да се решат овие прашања, од клучно значење е изборните кампањи да усвојат поинклузивни и попочитувани пристапи кои ја препознаваат вредноста и придонесот на жените во управувањето. Ова подразбира предизвикување на вкоренетите родови норми, промовирање на родово чувствителен јазик и слики и активна поддршка на жените-кандидатки преку менторство, ресурси и платформи за зајакнување на нивниот глас.

На крајот на краиштата, таргетирањето на жените во изборните кампањи во Северна Македонија ги одразува пошироките општествени ставови кон родовите улоги и динамиката на моќ. Со решавање на овие прашања во политичката сфера, можеме да работиме кон порамноправна и репрезентативна демократија каде што сите поединци, без разлика на полот, имаат еднакви можности да учествуваат и да водат.