Денес, во Амфитеатарот на Деканатот на Мадицински факултет по повод Националните денови на МС, ки веќе традиционално се случуваа петта година, Националното здружение за мултиплa Склероза (МС) во соработка со Македонската Медицинска Студентска Асоцијација (ММСА), организираше едукативен интерактивен настан со цел да се подигне свеста и интересот на идните доктори за оваа болест и приближување до искуствата што ги преживуваат пациентите со МС.

На овој настан учество зедоа Доц. д-р Игор Кузмановски од ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија – Скопје, кој ќе зборуваше за историјатот и карактеристиките на болеста, а потоа приказ на случај со присутен пациент со мултипла склероза што му даде сосема нова димензија на самиот настан, а притоа студентите имаа можност теоретски да се запознаат со симптомите, процесот на дијагноза, изборот на третман и практично да го видат и да го осознаат презентираниот пациент.

Овој настан е организиран за студенти, специјализанти, доктори и пациенти со МС со цел поголема едукација која ќе овозможи квалитетен стручен тим на доктори и полесно утре за тие пациенти, бидејќи сегашниот стручен кадар со тек на време ќе го оствари правото на пензија, а на пациентите секогаш ќе им бидат потребни доктори – врвни во својата област, затоа што мултиплата склерозата е макотрпно секојдневие на пациентите, како и предизвик за членовите на нивните семејства, која за жал НИКОГАШ НЕМА ДА СЕ ПЕНЗИОНИРА.

Што е мултипла склероза?

Мултипла склероза (МС) е една од најчестите невролошки нарушувања и причини за инвалидитет кај младите возрасни лица. Тоа е хронична, прогресивна, имунолошки посредувана, воспалителна и дегенеративна болест на централниот нервен систем. Настанува кога имуниот систем ја напаѓа обвивката на нервните клетки (миелин) во мозокот, ’рбетниот мозок и оптичките нерви, предизвикувајќи воспаление и последователна дегенерација, што води до прекин на невротрансмисијата на сигналот од една нервна клетка до друга.

Во Македонија од МС боледуваат повеќе од 1.500 лица додека во светот има повеќе од 2,8 милиони лица. Многу е веројатно дека стотици илјади лица остануваат недијагностицирани и многу животи се индиректно зафатени. Повеќето лица со МС се дијагностицираат на возраст од 20 до 40 години, и околу два-три пати почесто се дијагностицираат жени наспроти мажи.

Причината за МС сѐ уште не е позната и до сега не постои лек, но постојат лекови кои можат да им помогнат на лицата со МС да ја стават болеста под контрола и постојат многу опции за подобрување и управување со симптомите.

МС го прави животот непредвидлив за секого. За да дознаете повеќе за МС посетете ја веб страницата http://msmakedonija.eu.org/multipla-skleroza.

За Националното здружение за МС

Национално здружение за помош и поддршка на лица со мултипла склероза – Здружение за МС е доброволно, непрофитно, невладино и непартиско здружение на граѓани, формирано заради остварување, заштита, унапредување и усогласување на правата, потребите и интересите, како и вршење на дејности и активности со цел подигање на јавната свест за мултиплата склероза. Oсновано е на 20. март 2019 година. Националното здружение е полноправна членка на Европската МС Платформа (анг. European Multiple Sclerosis Platfrom, EMSP), полноправна членка на Светската алијанса на пациенти (анг. World Patient Alliance) и асоцијативна членка на Алијансата на пациентски организации (АПО).

Потребата за формирање на здружението се наметна како резултат на неопходноста за обединување на лицата со мултипла склероза, нивните семејства со цел согледување на нивните потреби и инволвирање на останати чинители заради решавање на проблемите на лицата со МС, како и подобрување на квалитетот на нивното живеење. Исто така, секојдневниот напредок во медицината, токму во областа на неврологија бара интензивирање на реформите во оваа област.

Нивната мисија и причина за постоење е искрената желба за помош и поддршка на лицата со МС и нивните негуватели, во подигнување на свеста кај јавноста и проблематиката по однос на МС, сериозен пристап, навремена дијагностика и навремен и соодветен третман со цел спречување на прогресијата и инвалидитетот, поддршка на пациентите, едукација по однос на правата на лицата со МС и промоција на нови достигнувања во медицината.
А.Н.