Контакт

filip_text2

Издавач:НОВИНАРИ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

Уредува редакциски колегиум

Главен и одговорен уредник:  Филип Спировски

Новинари: 

Александра Радевска
Стефани Хаџитомова
Наташа Доковска
Валентина Горгиeвска
Андреа Накова

 

НАШЕ БЕБЕ

Александра Мантаљ
Стефани Хаџитомова

Лектор: Стојан Спирковски

ИТ и веб уредник: Александар Талев

 

 

Контакт:
+38970277619
Email: natasha@text.mk
Адреса: Венијамин Мачуковски 2а , 1000 Скопје.